ལོ་གསར་གྱི་ལེགས་སྐྱེས། གཞས་གསར།


ལོ་གསར་ཚེས་སྐབས་འདིར་གཞས་གསར་ཆེས་ལེགས་པོ་འགའ་ཤས་ཐོན་པའི་གྲས་ནས་བརྙན་ལེན་སྒྲིག་སྦྱོར་སོགས་ཧ་ཅང་ཡག་པའི་གཞས་ཚོམ་འདིས་ལོ་གསར་བསུ།

No comments:

Powered by Blogger.