ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ།

2014 ལོའི་ཟླ 6 ཚེས 25 ཉིན། གླིང་སྨྱོན།

ཁུངས། བརྡ་འཕྲིན་ལག་རྩལ་དྲ་བ།

ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་ལ་དབྱེ་ན་གསུམ་སྟེ Tibetan-Wyie དང Tibetan QWERTY དང Tibetan-Otani བཅས་སོ།།ཀུ་ཤུའི་གློག་ཀླད་ཁྲོད་ཀྱི་བོད་ཡིག་གི་མཐེབ་གཞོང་བཟོ་མཁན་ནི་འཇར་པན་གྱི Otani གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་རེད།

QWERTY ནི་ཁོ་ཏིས་མཐེབ་གཞོང་སྟེ་ཆ་ཚང་མཐེབ་གཞོང་ཡང་ཟེར། དེ་ནི་ཆེས་རྒྱུགས་ཆེ་བའི་མཐེབ་གཞོང་བཀོད་པ་ཞིག་ཡིན་ལ། གསར་གཏོད་བྱེད་མཁན་ནི Christopher Latham Sholes རེད་འདུག 1868ལོར་ཆེད་ཁེའི་བདག་དབང་ཐོབ་འདུན་ཞུས་པ་དང་། 1873ལོར QWERTY བཀོད་པ་འདུས་པའི་ཚོང་སྤྱོད་ཡིག་གཏག་འཕྲུལ་ཆས་ཐོག་མ་དེ་ཚོང་རར་བཀྲམས་པ་རེད། མཐེབ་གཞོང་འདི་ནི་ཐོག་མར་དབྱིན་ཡིག་ཡིན་པ་དང་། རྗེས་སུ་དབྱིན་ཡིག་མ་ཡིན་པའི་སྐད་ཡིག་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་མཐེབ་གཞོང་འདི་སྤྱད་པ་ཞིག་རེད།


No comments:

Powered by Blogger.