ཕྱི་ཕྲེད་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད།

དུས་ཀྱི་ཕྲེང་ཐག་ཆད་པའི་ཕྱི་ཕྲེད་ན།།
མུན་པས་མུན་པ་དེད་དེ་འཕྱོ་ཞིང་བཞུར།།
ཉི་མའི་ཁ་ངོ་རུབ་ཅིང་རྐང་རྩེ་འདར།།
རི་ཉལ་ཐག་རིང་དེ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

སྲ་འཐས་ཆར་རླུང་འུར་པོས་སྦང་ནས་བརླན།།
ལམ་ནག་གྱ་མ་གྱུ་དེ་ནུར་ཅིང་གོག།
ཤིང་ལོ་ཐུར་ལ་འཛར་བའི་ཚུགས་ཀ་ན།།
སེམས་ཀྱིས་ཁོག་པ་མེད་ལུགས་ཅི་ཞིག་ཡོད།

གྲིབ་ཡོར་རིང་ནས་རིང་དུ་བསྣར་བའི་ཚེ།།
རང་ལུས་འདོམ་ལ་གཞར་བའི་ཚད་ཀྱང་དཀའ།།
རྟིང་པ་འདམ་ལ་ཟུག་པའི་མཁར་ཤུལ་དེར།།
བཤད་ན་རྫོགས་མཐའ་མེད་པ་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

ལྷམ་མཐིལ་ས་ལ་རེག་པའི་རྡིག་སྒྲ་མཉན།།
མཚན་མའི་སྨག་ཏུ་མགྲོན་ལ་འདུར་བ་ཚོ་།།
ནུབ་ཀྱི་ལམ་སྣེར་ཐོགས་ནས་ནུབ་ལ་བཤར།།
ནགས་ཚལ་སྟུག་པའི་ཕ་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

གླང་རྭས་ནམ་མཁའ་འབིག་པའི་ཕྲེད་ལམ་ན།།
རས་ལྷེ་བརླ་རྩ་རྫིང་བའི་རྒན་པོ་འགོས།།
ཙ་འཇམ་རྡོག་པས་བཙུར་བཞིན་དལ་མོ་སོང་།།
དེའུ་འབུར་ཡ་གི་ཕག་ན་ཅི་ཞིག་ཡོད།།

སྤྲིན་གནག་ཚོམ་བུ་མགོ་བོའི་དབྱིབས་སུ་སྐྱེས།།
མགོ་བོ་གས་ནས་བར་སྣང་ཧུབ་འཇུབ་བྱས།།
དེ་མ་དེ་མར་ཆུ་ཐིགས་ལྷུང་ནས་བྱུང་།།
ཆུ་ཐིགས་ཡན་ན་ཨུ་ཚུགས་སུ་ལ་ཡོད།
2017-8-21ཕྱི་ཕྲེད།

པར་པ། རང་ཉིད།

No comments:

Powered by Blogger.