ཡུལ་གྱར་བའི་འཚོ་བ།མི་ལོ་བཅུ་ཕྲག་ལྷག་འདས་ཤིང་སོང་བའི་དེ་རིང་ཡང་།
ཡུལ་གྱར་གྱི་འཚོ་བ་སྐྱུར་མོ་བྲང་དུ་བཟུང་སྟེ།
མི་ཡུལ་གྱི་བདེ་སྡུག་གི་བྲོ་བ་མྱོང་བཞིན་ཡོད།

ཡུལ་གྱར་ན་རང་དབང་ཡོད་ཀྱང་ཕ་ཡུལ་མེད།
ཡུལ་གྱར་ན་གྲོགས་པོ་ཡོད་ཀྱང་ཕ་མ་མེད།
ཡུལ་གྱར་ན་མི་ཚོགས་འདུས་རུང་སྤུན་ཟླ་མེད།
མདོར་ན་ཡུལ་གྱར་ན་ཅི་ཡང་མེད་པའི་བྱེ་ཐང་ཞིག་དང་མཚུངས་ལ།
གང་ཡང་མི་ལྡན་པའི་མྱ་ངན་གྱི་ཐང་ཆེན་པོ་ཞིག་དང་འདྲ་བས།
ནམ་ཡང་གནས་འཆར་ས་ཞིག་མིན་ལ་གཏན་ནས་འཚོ་བའི་མེ་ཏོག་བསྡུ་ས་ཞིག་མིན་ཨང་། 

མངར་སྐྱུར་གྱི་འཚོ་བ་དེ་ནི་ས་མཐའ་ནས་རོལ་བའི་མི་ཚེ་ཞིག་དང་།
སྐྱིད་སྡུག་ལ་མཐིམ་པའི་མི་ཚེ་དེ་ནི་ཡུལ་གྱར་གྱི་ཁ་དོག་ཡིན་པས།
སྐྱོ་ལ་སྡུག་པའི་འཚོ་ཐབས་འདི་སུ་ཞིག་གིས་གནང་བ་ཡིན་ནམ།
ཐད་ལ་བརྐོས་པའི་རི་མོ་འདི་གང་ཞིག་ནས་རྙེད་པ་ཡིན་ནམ།

དག་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ན་འོད་ཀྱིས་འཚེར་བའི་དཀོན་མཆོག་ཡ།
དྲང་མཉམ་གྱི་བར་ན་སྤྱན་རས་བགྲད་པའི་ལས་འབྲས་ཡ།
ཁྱེད་ཚོའི་ཐུགས་རྗེ་དང་བྱིན་རླབས་གང་ན་ཡོད།
ཁྱེད་ཚོའི་བདེན་པ་དང་བསླུ་མེད་གང་དུ་ཡོད།
ངས་ཁྱེད་ཅག་འབོད་བཞིན་ཡོད། 
སྐད་ཤུགས་ཆེ་པོས་ཐོག་ནས་འབོད་བཞིན་ཡོད།
དཀོན་མཆོག་དང་ལས་འབྲས་ཡ།
༢༠༡༤-༡༡-༦

No comments:

Powered by Blogger.