མཛའ་སྣེ་ལ་ཁེན་པའི་གས་ཆགཁ་ཡག་ཚིག་སྣེ་བྱུག་པའི་ཞིམ་མངར་དེས།།
རེ་ཞིག་ལྕེ་རྩེ་ཐོགས་པ་སྤྲོ་ན་ཡང་།།
མི་བརྟན་འགྱུར་བ་སྐྱེན་པའི་གློག་གི་གར།།
སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་རྫོགས་ནས་སོང་།།

གཅེས་འཛུམ་མོད་པོ་འོག་གི་ཞལ་རས་ལས།།
ལྡོག་མིག་ཞེན་འཁོན་དྲག་པོ་འཚུབ་ལུགས་དེས།།
གྲོགས་ལ་གཅེས་པ་བཟུང་བའི་སེམས་ཐག་དེ།།
སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་ཆད་ནས་སོང་།

བརྟན་གཡོ་རང་སོ་མེད་པའི་གཏན་ཚིགས་དེས།།
གང་ལ་ཆགས་ཐོག་ཞེན་པའི་ཀུན་རྟོག་དེ།།
བློ་ངོ་འཁྲུལ་གྱིས་འགེབ་པའི་མལ་མཐིལ་ན།།
སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་སད་ནས་སོང་།།

སུ་ལ་འགྱུར་མེད་བརྟེན་པའི་ཚུགས་ཀ་དེ།།
བྱེ་འདམ་རྐང་རྗེས་སྤར་བའི་བཤུལ་ལམ་ན།།
རླུང་འགྲོས་རྒྱུ་ཕྱོགས་ཤིག་གིས་ནག་བསུབ་འོག།
སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་ཡལ་ནས་སོང་།།

མདུན་སོ་དཔྲལ་བའི་གཉེར་མ་ཧྲིག་ཧྲིག་གིས།།
སྙིང་དུ་སྒོམ་པ་ལོས་ཡོད་སྙམ་སྙམ་གྱིས།།
རྒྱབ་ན་ཁུ་ཚུར་སྒྲིམ་པའི་སྡང་སྡང་དེས།།
མཛའ་གཅུགས་སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་ཁུམས།།

བཀག་ན་འགོག་ཐབས་མེད་པའི་འཁྱལ་གཏམ་ཚོམ།།
གཅིག་སྣེ་སྟོང་གིས་བལྡབ་པའི་ལོག་འགྲེལ་དེ།།
གཉའ་ཤིང་ལྗིག་མོ་ཞིག་གི་བཙན་ཐབས་ལས།།
ཡིད་ཆད་སྐད་ཅིག་དེ་མ་ཉིད་དུ་བྱུང་།།

No comments:

Powered by Blogger.