སྐད་འཕྲིན་གཉིས་པ་ཞིག་ཕབ་ལེན།


འདི་ནི་དུས་རྒྱུན་བེད་སྤྱོད་བྱེད་བཞིན་པའི་སྐད་འཕྲིན་དེ་དང་གཅིག་མཚུངས་ཤིག་ཡིན་ལ་འདིའི་དགེ་མཚན་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ཁ་པར་དུ་ཁ་བྱང་མི་འདྲ་བ་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ནས་སྐད་འཕྲིན་གཉིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཞིག་ཡིན། དུས་རྒྱུན་ཁ་བྱང་གཉིས་ཡོད་མཁན་ཚོས་གཅིག་ཕྱེ་དུས་གཞན་དེ་ཁ་རྒྱབ་དགོས་པའི་དཀའ་ངལ་འདིས་སེལ་ཡོད། ཕབ་ལེན་ཚར་རྗེས་ནང་འཇུག་བྱེད་སྟངས་མི་འདྲ་ཅུང་ཡོད་པས་གཤམ་དུ་པར་རིས་ལམ་ནས་བསྟན་ཡོད།

Powered by Blogger.