གློག་བརྙན་གསར་པ་Logan 2017

གློག་བརྙན་འདི་ནི་ད་ལོའི་གསར་དུ་ཐོན་པའི་ཆེས་ལེགས་པའི་གློག་བརྙན་ཞིག་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱིས་བརྙན་ཚད་HD1080pཅན་གྱི་གློག་བརྙན་འདི་རིན་མེད་ཐོག་ནས་ལྟ་འདོད་ཡོད་ཚེ་གཤམ་གྱི་ད་སྣེ་ནས་འཇུག་རོགས། ཤེས་དགོས་པ་ཞིག་ལ་དྲ་ངོས་དེ་ནས་དྲ་དུག་ཤུགས་ཆེན་འགོས་སྲིད་པས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ལ་དུག་འགོག་མཉེན་ཆས་ཚད་ལྡན་ཡོད་རྒྱུ་གལ་ཆེ། དྲ་དུག་འགོས་པའི་གནད་དོན་བྱུང་ཚེ་ངེད་ལ་འགན་འཁྲི་མེད།Powered by Blogger.