བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་གཉིས།


ཉི་འོད་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་མཉེན་ཆས་དང་སྟབས་བདེ་ཡིག་སྒྱུར་ཨེ་མ་ཧོ།

བོད་ལྗོངས་སློབ་ཆེན་གྱིས་དེ་སྔ་ནས་དྲ་ཐོག་ཏུ་རྒྱ་བོད་ཡིག་སྒྱུར་མ་ལག་གཅིག་གསར་བཟོ་བྱས་ཏེ་བོད་རྒྱ་ཡིག་རིགས་གཉིས་མིང་ཚིག་ཙམ་མིན་པར་ཚིག་གྲུབ་ཐུང་ངུ་རིགས་ཕན་ཚུན་བསྒྱུར་པའི་ལས་གཞི་གསར་པ་ཞིག་གི་གོམ་སྟོབས་ཆེན་པོ་ཞིག་སྤོས་འདུག སྒེར་དང་ཞོར་ལས་ཙམ་མིན་པར་སློབ་ཆེན་དེ་གའི་སྡེ་ཁག་ནས་ལས་གཞི་ལག་བསྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་སྟབས་ཚ་ཚ་འུར་འུར་ངང་རྣམ་གྲངས་ཁག་ལ་ཞིབ་འཇུག་དང་ཁ་སྣོན་བཟོ་བཅོས་བྱེད་བཞིན་འདུག་པས་ཧ་ཅང་མགྱོགས་པའི་ངང་འཐུས་སྒོ་ཇེ་ཚང་ཆགས་རྒྱུ་ནི་བཤད་ག་ལ་དགོས། ད་ཆར་དྲ་ངོས་ཙམ་མིན་པར་androidདང་iOS མ་ལག་གཉིས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་མཉེན་ཆས་བཟོས་ཏེ་ཁ་པར་སོགས་སུ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་ཆོག་པ་ཆགས་འདུག  
དྲ་གནས། http://mt.utibet.edu.cn/
ཀུ་ཤུ་པར་གཞི།  https://appsto.re/in/CcEdib.i
ཨན་ཌོ་པར་གཞི། http://mt.utibet.edu.cn/TibetanAndChineseTranslateV0.9.apk

ཨེ་མ་ཧོ་སྟབས་བདེ་ཡིག་སྒྱུར་ནི་སྐད་འཕྲིན་ཐོག་ནས་བོད་རྒྱ་ཡིག་སྒྱུར་བྱེད་ཐུབ་པའི་བྱེད་ནུས་ཅན་ཞིག་རེད། མཚོ་སྔོན་ཨེ་མ་ཧོ་བཟོ་ཚོང་ཁང་གིས་ལས་གཞིའི་རྣམ་གྲངས་སུ་སྤེལ་བའི་ཨེ་མ་ཧོ་སྟབས་བདེ་ཡིག་སྒྱུར་ནི་མིང་ཚིག་དང་ཚིག་གྲུབ་ཀྱང་ལེགས་པོར་སྒྱུར་ཐུབ་པའི་གལ་ཆེའི་བྱེད་ནུས་ཅན་ཞིག་ཆགས་འདུག 
སྤྱིར་སྟེགས། amahoo22


ལས་གཞིའི་རྣམ་གྲངས་འདི་ཚོ་ཡོངས་སུ་འཐུས་སྒོ་ཚང་བ་ཞིག་ཆགས་མེད་ནའང་བོད་ཀྱི་སྐད་ཡིག་དེ་དབྱིན་ཡིག་བཞིན་ཡིག་སྒྱུར་བཟོ་ཐུབ་པ་དང་འབྲི་མི་དགོས་པར་ངག་ལམ་ནས་འདོན་བཞིན་ཡིག་ཐོག་ཏུ་ཕབ་ཐུབ་པའི་ཚོད་ལྟའི་གོམ་པ་དངོས་སུ་སྤོ་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད་པས་རིམ་བཞིན་ཉམས་མྱོང་རིམ་གསགས་དང་ཐབས་ལམ་སྣ་ཚོགས་སྤྱད་དེ་བརྡ་འཕྲིན་གྱི་དུས་རབས་སུ་བེད་སྤྱོད་བྱ་མི་ཐུབ་པའི་སྐད་ཡིག་གི་གནས་བབ་ལས་སྐྱབས་ཐུབ་པའི་གྲུབ་འབྲས་བཟང་པོ་དེ་མངོན་འགྱུར་ཡོང་རེ་ཤིན་ཏུ་ཆེ།
Powered by Blogger.