ཚིག་པ་ཟས་པའི་མཚན་མོ།སྔས་མགོའི་ཐད་ཀྱི་སྒེའུ་ཁུང་ཞིག་རལ་དེ་ལས།
ཁ་སྦུབ་ཏུ་ཉལ་ཏེ་བལྟས་བལྟས་ལ།
མཚེར་བའི་དུང་ཟླ་དང་འདར་བའི་སྐར་མ་དག
གཡར་དྭགས་པའི་མཁའ་དབྱིངས་ནས།
ཧ་ཅང་གསལ་བར་མཐོང་།
གཡས་ཟུར་གྱི་སྒེའུ་དེ་ནས་ཡང་།
ཁྱིམ་མཚིས་བཟའ་ཚང་དེ་གཉིས་ཀྱི་ཁང་ཆུང་གྲུབ་བཞི་དེར།
བྱིས་པ་ངུ་བའི་སྐད་སྒྲ་གཟན་པོ་དེ་ནམ་ཡང་མ་འཇགས་པས།
ཁོང་ཁྲོའི་རླུང་ནག་སྟོད་ན་རྒྱུ་ཡོང་གི་འདུག
འབུ་སྲིན་གྱི་ཙིར་ཙིར་སྐད་སྒྲ་དེས་ཀྱང་སྙིང་འབིག་པ་བཞིན།
རྣ་ལ་གཟན་ཞིང་སྙིང་ལ་འཛེར་བའི་མཚེར་མ་ཞིག་རེད་ཨང་།
ཆུ་ཚོད༡༢ཟིན་སོང་།
ད་དུང་མ་འཇག་པས།
ད་དུང་ཁོང་ཁྲོ་དང་ངུ་སྐད་མ་འཇགས་པས།
རྐང་རྡེབ་ལག་རྡེབ་ཀྱིས་སྒོ་རུ་ཐོན།

ནགས་གསེང་ནས་གླང་ཆེན་གྲགས་བྱུང་།
རླུང་གིས་དེད་ནས་ལྕང་མའང་འགུལ་བྱུང་།
འུར་འུར་ཀྱིས་སྐད་ཤུགས་དེ་ཇེ་མཐོ་རེད།
འཇིག་ཡེར་ཡེར་དེ་ནས་ཉལ་ས་ལ་ལོག་མོད།
ད་དུང་ངུ་མཚམས་འཇོག་མི་འདུག་པས།
ཁང་ཆེན་དེར་བལྟས་ནས་ཚིག་པ་ཟ་བཞིན་གཉིད་དུ་ཡིད་འདུག

No comments:

Powered by Blogger.